Navrhujeme:

 • Konstrukce obalů a jiných výrobků z kartonů a hladkých i vlnitých lepenek
 • Konstrukce fixačních prvků, displejů, reklamních prvků a nejrůznějších propagačních prostředků
 • Blahopřání, novoročenky, svatební oznámení, apod.
 • Zhotovujeme vzorky navržených obalů a ostatních konstrukcí, dodáváme přesné počítačové i výkresové podklady pro zhotovení grafického návrhu potisku obalu – pro zajištění přesné souhlasnosti grafické úpravy obalu s jeho geometrickým tvarem.
 • Výrobu vzorků a přípravu výroby zajišťujeme nejmodernější počítačovou konstrukční technikou CAD, plotrovou vzorkovací a výkresovou technikou v systému CAM.
 • Zajišťujeme výsek z hladké lepenky do formátu B1 a vlnité lepenky do formátu 2000 x 1500 mm, včetně lepení obalů, kompletace, ražby a zlacení, v kooperaci zajišťujeme planetové vysekávací nástroje pro průmyslovou výrobu obalů, potisk ofsetem a sítotiskem.
 • Vyrábíme a dodáváme blahopřání z luxusních kartonů v kombinaci s ručním papírem, dárkové obaly a visačky.
 • Nabízíme poradenskou a školící činnost v oblasti obalové techniky a kartonážní výroby.

Wir entwerfen:

 • Konstruktion der Verpackungen und anderer Produkten aus Pappe, Faltschachtel und Wellpappe
 • Konstruktion der Fixierungselementen, Display, Webeeleementen und verschiedenen Propagationsmitteln
 • Glűckwunschkarten, PF Karten, Heiratsanzeigen usw.
 • Wir fertigen die Muster von entworfenen Verpackungen und anderer Konstruktionen, liefern exakte PC – und Zeichnungsunterlagen fűr die Fertigung des graphischen Entwurfs von Packány – fűr die Sicherung der exakten Abstimmung der graphischen Auf bereitung der Packány mit unrer geometrischen Form.
 • Die Musterherstellung und Vorbereitung der Produktion sichern wir mit modernster PC – Konstruktionstechnik CAD, Plotter und Zeichnungstechnik CAM.
 • Wir vermitteln skanzen aus Faltschachtel bis Format B1 und Wellpappe bis Format 2000 x 1500 mm, incklusive der Klebung der Verpackungen, Komplettierung, Prägung und Vergolden, in der Kooperation vermitteln wir die Stanzformen fűr die industrielle Produktion der Verpackungen, Ofsetdruck und Siebdruck.
 • Wir produzieren und liefern Glűckwunschkarten aus Luxuspappe in der Kombination mit Handpapier, Geschenkverpackungen und Anhänger.
 • Wir bieten weiter die Beratung und Schulungen im Bereich der Verpackungstechnik und Kartonageindustrie an.

We design:

 • Cover and other products structures of karton, smooth and corrugated board
 • Structures of fixtures, display, advertising elements and various promotional items
 • Greeting cards, New Year cards, weddind announcements and others
 • We make symplex of the designed covers and other structures, deliver precise digital and paper drawings for the graphic design of cover printing to assure precise konformity of the cover graphic design with its geometric shape.
 • The symplex are made and the manufacturing preparation is done usány the state – of – the – art CAD and CAM technology for sampling and drawing.
 • We ensure smooth cardboard cuttings up to the B1 format and corrugated board cutting up to the size of 2000 x 1500 mm, inclusive of cover pastingtogether, assembling, embossing and gilding. Through our contracted we ensure suppliers cutting blade tools for industrial production of covers or other shape cuttings offset and silk – screen printing.
 • We manufacture and supply greeting cards made of luxusy cartons combined with handmade paper, gift covers and tags.
 • We offer consultancy and training in cover technology and paperboard manufacturing.